Политика за защита на лични данни

Чрез настоящата Политика за защита на данните искаме да ви помогнем да разберете какви ваши лични данни е възможно да събираме, за какви цели ги събираме и какво правим с тях. Желанието ни е да бъдете информирани за това как използваме предоставената от вас лична информация, какви права имате по отношение на предоставените данни и начините, чрез които можете да упражните правата си.

 

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим в посока запазване на данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени.

 

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате www.domaineboyar.com, www.kortenwinery, Фейсбук страницата на ДБИ и Инстаграм или участвате в нашите игри с награди, които организираме по различни поводи.

 

Администратор на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните е „Домейн Бойар Интернешънъл” ЕАД с ЕИК 175404883.

Адрес: гр. София, ул. Маринковица № 2Б;

Телефон: 02 96 97 980

Ел. поща: info@ domaineboyar.com

 

За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните ви данни, можете да се свържете и с надзорния орган - Комисията за защита на личните данни, както следва:

Адрес: София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

 

 

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

 

Ние обработваме и използваме само данни, които сте ни предоставили доброволно, катопредоставянето на даннивъввръзка с участие в игрите, коитоорганизираме, е необходимо условие, за да можелицето да се включи в тях и да получинаградата си. Всяко лице, коетопредоставяданните си носи отговорност за тяхнатадостоверност, както и за това да не предоставя дани на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните дани, тъйкато„Домейн Бойар Интернешънъл” ЕАДняма практическа възможност да контролира този процес. 

 

При осъществяване на дейността си не обработваме лични данни на непълнолетни лица, като нашата интернет страница е недостъпна за лица под 18 години. Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием.

 

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели: трите имена на лицето, потребителско име в социалните мрежи, телефон и при необходимост точен адрес, с оглед изпращане на спечелена награда от игрите, които организираме. Посочените данни са ни необходими, за да можем да се свържем с вас, когато участвате в нашите игри с награди, при обявяване на списъка с печелившите участници и за да ви изпратим спечелената награда.

 

 

Във връзка със съхранението на информацията, която получаваме за Вас, сме предприели технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността. 

Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа и да ви бъдат максимално полезни, и които са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.

 

Не предоставяме личните ви данни на трети страни извън ЕС, както и ако няма изрично законово или договорно основание за това; не ги продаваме и не ги разпространяваме.

 

Съхраняваме личните данни само за периода на провеждане на съответната игра с награди, като след нейното приключване, обявяване на спечелилите участници и раздаване на наградите, ги изтриваме. При спечелване на веществени наградиданните на победителите се съхраняват за срока, през който могат да се предявяват предвидените по закон гаранционни претенции, по отношение на получените награди. 

При наличие на основание за това, данните могат да бъдат съхранявани за срок до изчерпване на правата и погасяване на задълженията на „Домейн Бойар Интернешънъл” ЕАД във връзка с провежданата игра и до изтичане на приложимите давностни срокове във връзка с възникналите правоотношения между страните.

 

 

ИГРИ С НАГРАДИ

Вие имате възможност да участвате в pазлични игри с награди, които организираме на нашата интернет страница, във Фейсбук или Инстаграмили игри в други медийни канали. Доколкото в специални правила за защита на данните на съответната игра с награди не е определено друго, или не сте ни дали изрично съгласие с  действие занапред, предоставяната ни от вас в рамките на участието в играта с награди лична информация се използва само за осъществяването на играта с награди (за определяне на печелившите, уведомяване на печелившите, изпращане на наградата).

В случай, че Вие участвате в дадена игра, правното основание за обработването на данни в рамките на игри с награди по принцип е член 6, параграф 1, буква е) от  ОРЗД (наличие на легитимен интерес за администратора). Легитимният интерес на „Домейн Бойар Интернешънъл” ЕАД произтича от интереса съответната игра с награди да бъде проведена.

Ако в рамките на съответната игра с награди е налице декларирано от вас съгласие, вие имате възможност по всяко време да оттеглите това съгласие, като това ще породи действие занапред.

 

Във връзка с получаването на достъп до личните ви данни от Фейсбук, следва да се запознаете с политиките за защита на личните данни и останалите документи, свързани със защитата на личните данни на Фейсбук.

 

Предоставянето на лични данни на трети лица е възможно само, когато това е необходимо в процеса на провеждане на съответната игра (напр. за изпращане на награда чрез куриерска фирма). Не се предоставят лични данни за други цели, освен конкретно посочените.

След приключване на играта с награди и обявяването на победителите, личните данни на участниците се изтриват. Данните на победителите се съхраняват при веществени награди за срока, през който могат да се предявяват предвидените по закон гаранционни претенции, въз основа на които може да се направи необходимата поправка или замяна при откриване на дефект.

 

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Като субекти на лични данни, имате право във всеки един момент:

  • да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
  • да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или националното ни законодателство.
  • да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
  • да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това.
  • да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили на „Домейн Бойар Интернешънъл” ЕАД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

 

За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, с оглед идентифициране на самоличността ви и за да изпълним искането ви.

 

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприеме действия по искането.

 

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

 

 

„Домейн Бойар Интернешънъл” ЕАД си запазва правото да изменя или актуализира настоящата Политика за защита на данните включително, но не само, при промени в приложимото законодателство. Всички промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на интернет страницата ни за информация на потребителите.

 

Сайтът е достъпен за лица над 18 години.

Да, над 18 години съм Не, нямам навършени 18 години